1B

 Patrick Mossong - Régent de la classe 1B:

 

Duerch déck an dënn kann ee mat hinnen ginn. Datt se kënnen biergop an biergof ginn, hun se op Kreta bewisen, mat Téitschen a Bloderen sënn se all gutt ukomm… An der Klass sënn se heinsdo e bësse méi zéi, mee wann se mierken datt mol ëppes méi Wichtiges kënnt, da sënn se hell wakrich !!!

Déi Equipe wäert ech vermëssen. Dee klengen Examen deen elo kënnt, dee wäert se net stoppen, mee mécht hinnen de Wee fräi fir déi grouss Welt !

Jidderengem wënschen ech dat Allerbeschtt !

1B Régence : Patrick Mossong

159

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

71

 


 


 


 


 


 


 


 


 

© 2018-19 Yearbook